З А К О Н   У К Р А Ї Н И
З А К О Н   У К Р А Ї Н И З А К О Н   У К Р А Ї Н И Сделать стартовой        Добавить в избранное
Вход
Пароль:  
Регистрация  ::  Забыли пароль?
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
:: Главная
З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Реклама
Шумозащитные заборы

Стротельство саун и парныхЗ А К О Н   У К Р А Ї Н И
З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Ссылки
Компании:


Компания ВиктАл

БудВест Груп

Техпром-Авто

ООО "Алюфас"


З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про інвестиційну діяльність"

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про iнвестиційну дiяльність
(зi змiнами i доповненнями, внесеними Законом
N 1955-12 вiд 10 грудня 1991 року)
Цей Закон визначає загальнi правовi, економiчнi та соцiальнi умови iнвестицiйної дiяльностi на територiї України.
Вiн спрямований на забезпечення рiвного захисту прав, iнтересiв i майна суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi незалежно вiд форм власностi, а також на ефективне iнвестування народного господарства України, розвитку мiжнародного економiчного спiвробiтництва та iнтеграцiї.
I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Iнвестицiї
Iнвестицiями є всi види майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються в об'єкти пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi, в результатi якої створюється прибуток (доход) або досягається соцiальний ефект.
Такими цiнностями можуть бути:
кошти, цiльовi банкiвськi вклади, паї, акцiї та iншi цiннi папери;
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та iншi матерiальнi цiнностi);
майновi права, що випливають з авторського права, досвiда та iншi iнтелектуальнi цiнностi;
сукупнiсть технiчних, технологiчних, комерцiйних та iнших знань, оформлених у виглядi технiчної документацiї, навикiв та виробничого досвiду, необхiдних для органiзацiї того чи iншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");
права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також iншими майновi права;
iншi цiнностi.
Iнвестицiї у вiдтворення основних фондiв i на прирiст матерiально-виробничих запасiв здiйснюються у формi капiтальних вкладень.
Стаття 2. Iнвестицiйна дiяльнiсть
1. Iнвестицiйною дiяльнiстю є сукупнiсть практичних дiй громадян, юридичних осiб i держави щодо реалiзацiї iнвестицiй.
2. Iнвестицiйна дiяльнiсть здiйснюється на основi:
iнвестування, здiйснюваного громадянами, недержавними пiдприємствами, господарськими асоцiацiями, спiлками i товариствами, а також громадськими i релiгiйними органiзацiями, iншими юридичними особами, заснованими на колективнiй власностi;
державного iнвестування, здiйснюваного органами влади i управлiння України, Кримської АРСР, мiсцевих Рад народних депутатiв за рахунок коштiв бюджетiв, позабюджетних фондiв i позичкових коштiв, а також державними пiдприємствами i установами за рахунок власних i позичкових коштiв;
iноземного iнвестування, здiйснюваного iноземними громадянами, юридичними особами та державами;
спiльного iнвестування,здiйснюваного громадянами та юридичними особами України, iноземних держав.
 
Стаття 3. Iнновацiйна дiяльнiсть
1. Iнновацiйна дiяльнiсть, як одна iз форм iнвестицiйної дiяльностi, здiйснюється з метою впровадження досягнень науково-технiчного прогресу у виробництво i соцiальну сферу, що включає:
випуск i розповсюдження принципово нових видiв технiки i технологiї;
прогресивнi мiжгалузевi структурнi зрушення;
реалiзацiю довгострокових науково-технiчних програм з великими строками окупностi витрат;
фiнансування фундаментальних дослiджень для здiйснення якiсних змiн у станi продуктивних сил;
розробку i впровадження нової, ресурсозберiгаючої технологiї, призначеної для полiпшення соцiального i екологiчного становища.
Стаття 4. Об'єкти iнвестицiйної дiяльностi
Об'єктами iнвестицiйної дiяльностi можуть бути будь-яке майно, в тому числi основнi фонди i оборотнi кошти в усiх галузях та сферах народного господарства, цiннi папери, цiльовi грошовi вклади, науково-технiчна продукцiя, iнтелектуальнi цiнностi, iншi об'єкти власностi, а також майновi права.
Забороняється iнвестування в об'єкти, створення i використання яких не вiдповiдає вимогам санiтарно-гiгiєнiчних, радiацiйних, екологiчних, архiтектурних та iнших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та iнтереси громадян, юридичних осiб i держави, що охороняються законом.
Стаття 5. Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi
1. Суб'єктами (iнвесторами i учасниками) iнвестицiйної дiяльностi можуть бути громадяни i юридичнi особи України та iноземних держав, а також держави.
2. Iнвестори - суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi приймають рiшення про вкладення власних, позичкових i залучених майнових та iнтелектуальних цiнностей в об'єкти iнвестування.
Iнвестори можуть виступати в ролi вкладникiв, кредиторiв, покупцiв, а також виконувати функцiї будь-якого учасника iнвестицiйної дiяльностi.
3. Учасниками iнвестицiйної дiяльностi можуть бути громадяни та юридичнi особи України, iнших держав, якi забезпечують реалiзацiю iнвестицiй як виконавцi замовлень або на пiдставi доручення iнвестора.
Стаття 6. Законодавство про iнвестицiйну дiяльнiсть
Вiдносини, що виникають при здiйсненнi iнвестицiйної дiяльностi на Українi, регулюються цим Законом, iншими законодавчими актами України.
Iнвестицiйна дiяльнiсть суб'єктiв України за її межами регулюється законодавством iноземної держави, на територiї якої ця дiяльнiсть здiйснюється, вiдповiдними договорами України, а також спецiальним законодавством України.
Особливостi здiйснення iнвестицiйної дiяльностi на територiї України суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, розташованими за межами України, а також цих суб'єктiв i суб'єктiв України в зонах вiльного пiдприємництва на Українi визначаються спецiальним законодавством України.
 
II. ЗДIЙСНЕННЯ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
 
Стаття 7. Права суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi
1. Всi суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi незалежно вiд форм власностi та господарювання мають рiвнi права щодо здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, якщо iнше не передбачено законодавчими актами України.
Розмiщення iнвестицiй у будь-яких об'єктах крiм тих, iнвестування в якi заборонено або обмежено цим Законом, iншими актами законодавства України, визнається невiд'ємним правом iнвестора i охороняється законом.
2. Iнвестор самостiйно визначає цiлi, напрямки, види й обсяги iнвестицiй, залучає для їх реалiзацiї на договiрнiй основi будь-яких учасникiв iнвестицiйної дiяльностi, у тому числi шляхом органiзацiї конкурсiв i торгiв.
3. За рiшенням iнвестора права володiння, користування i розпорядження iнвестицiями, а також результатами їх здiйснення можуть бути переданi iншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовiдносини при такiй передачi прав регулюються ними самостiйно на основi договорiв.
4. Для iнвестування можуть бути залученi фiнансовi кошти у виглядi кредитiв, випуску в установленому законодавством порядку цiнних паперiв i позик.
Майно iнвестора може бути використано ним для забезпечення його забов'язань. У заставу приймається тiльки таке майно, яке перебуває у власностi позичальника або належить йому на правi повного господарського вiдання, якщо iнше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене майно при порушеннi заставних зобов'язань може бути реалiзовано вiдповiдно до чинного законодавства.
5. Iнвестор має право володiти, користуватися i розпоряджатися об'єктами та результатами iнвестицiй, включаючи реiнвестицiї та торговельнi операцiї на територiї України, вiдповiдно до законодавчих актiв України.
Для державних пiдприємств, що виступають iнвесторами за межами України та яким вiдкрито iпотечний кредит, встановлюється гарантiя по цих iнвестицiях з боку держави.
6. Iнвестор має право на придбання необхiдного йому майна у громадян i юридичних осiб безпосередньо або через посередникiв за цiнами i на умовах, що визначаються за домовленiстю сторiн, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом i номенклатурою. (змiнено згiдно закону N 1955-12)
Стаття 8. Обов'язки суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi
1. Iнвестор у випадках i порядку, встановлених законодавством України, забов'язаний:
подати фiнансовим органам декларацiю про обсяги i джерела здiйснюваних ними iнвестицiй;
одержати необхiдний дозвiл або узгодження вiдповiдних державних органiв та спецiальних служб на капiтальне будiвництво;
одержати висновок експертизи iнвестицiйних проектiв щодо додержання технологiчних санiтарно-гiгiєнiчних, радiацiйних, екологiчних та архiтектурних вимог.
2. Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi зобов'язанi:
додержувати державних норм i стандартiв, порядок встановлення яких визначається законодавством України;
виконувати вимоги державних органiв i посадових осiб, що пред'являються в межах їх компетенцiї;
подавати в установленому порядку бухгалтерську i статистичну звiтнiсть;
не допускати недобросовiсної конкуренцiї i виконувати вимоги антимонопольного регулювання.
3. Для виконання спецiальних видiв робiт, якi потребують вiдповiдної атестацiї виконавця, учасники iнвестицiйної дiяльностi зобов'язанi одержати лiцензiю. Перелiк таких робiт та порядок їх лiцензування встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. (змiнено згiдно закону N 1995-12)
Стаття 9. Вiдносини мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi
Основним правовим документом, який регулює взаємовiдносини мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, є договiр (угода).
Укладання договорiв, вибiр партнерiв, визначення зобов'язань, будь-яких iнших умов господарських взаємовiдносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцiєю суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi.
Втручання державних органiв та посадових осiб у реалiзацiю договiрних вiдносин мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi зверх своєї компетенцiї не допускається.
Стаття 10. Джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi
1. Iнвестицiйна дiяльнiсть може здiйснюватись за рахунок:
власних фiнансових ресурсiв iнвестора (прибуток, амортизацiйнi вiдрахування, вiдшкодування збиткiв вiд аварiй, стихiйного лиха, грошовi нагромадження i заощадження громадян, юридичних осiб тощо);
позичкових фiнансових коштiв iнвестора (облiгацiйнi позики, банкiвськi та бюджетнi кредити);
залучених фiнансових коштiв iнвестора (кошти, одержанi вiд продажу акцiй, пайовi та iншi внески громадян i юридичних осiб);
бюджетних iнвестицiйних асигнувань;
безоплатних та благодiйних внескiв, пожертвувань органiзацiй, пiдприємств i громадян.
 
III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Стаття 11. Цiлi державного регулювання iнвестицiйної
дiяльностi
Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi здiйснюється з метою реалiзацiї економiчної, науково-технiчної i соцiальної полiтики. Воно визначається показниками економiчного i соцiального розвитку України, республiканськими i регiональними програмами розвитку народного господарства, республiканськими i мiсцевими бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного фiнансування iнвестицiйної дiяльностi.
При цьому створюються пiльговi умови iнвесторам, що здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть у найбiльш важливих для задоволення суспiльних потреб напрямках, насамперед соцiальнiй сферi, технiчному i технологiчному вдосконаленнi виробництва, створеннi нових робочих мiсць для громадян, якi потребують соцiального захисту, впровадженнi вiдкриттiв i винаходiв, в агропромисловому комплексi, в реалiзацiї програм лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської аварiї, у виробництвi будiвельних матерiалiв, в галузi освiти, культури, охорони навколишнього середовища i здоров'я.
Стаття 12. Форми державного регулювання iнвестицiйної
дiяльностi
1. Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi включає управлiння державними iнвестицiями, а також регулювання умов iнвестицiйної дiяльностi i контроль за її здiйсненням усiма iнвесторами та учасниками iнвестицiйної дiяльностi.
2. Управлiння державними iнвестицiями здiйснюється республiканськими i мiсцевими органами державної влади й управлiння та включає планування, визначення умов i виконання конкретних дiй по iнвестуванню бюджетних i позабюджетних коштiв.
3. Регулювання умов iнвестицiйної дiяльностi здiйснюється шляхом:
системи податкiв з диференцiацiєю суб'єктiв i об'єктiв оподаткування, податкових ставок i пiльг. З метою регулювання iнвестицiйного попиту Верховною Радою України може вводитись диференцiйований податок на iнвестицiї;
проведення кредитної та амортизацiйної полiтики, в тому числi шляхом прискорення амортизацiї основних фондiв. Пiльги по амортизацiї можуть встановлюватися диференцiйовано для окремих галузей i сфер економiки, елементiв основних фондiв, видiв устаткування;
подання фiнансової допомоги у виглядi дотацiй, субсидiй, субвенцiй, бюджетних позик на розвиток окремих регiонiв, галузей, виробництв;
державних норм та стандартiв;
антимонопольних заходiв;
роздержавлення i приватизацiї власностi;
визначення умов користування землею, водою та iншими природними ресурсами;
полiтики цiноутворення;
проведення експертизи iнвестицiйних проектiв;
iнших заходiв.
Стаття 13. Порядок прийняття рiшень щодо республiканських
державних iнвестицiй
1. Рiшення по республiканських державних iнвестицiях приймаються на основi прогнозiв економiчного i соцiального розвитку республiки, схем розвитку i розмiщення продуктивних сил, цiльових науково-технiчних i комплексних програм та технiко-економiчних обгрунтувань, що визначаються доцiльнiстю цих iнвестицiй.
2. Проекти цiльових комплексних республiканських програм розробляються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України з участю заiнтересованих державних органiв i громадських органiзацiй, i подаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на затвердження Верховнiй Радi України у складi основних напрямiв економiчного i соцiального розвитку республiки.
3. Верховна Рада України затверджує у складi основних напрямкiв економiчного i соцiального розвитку республiки обсяги державних iнвестицiй, здiйснюваних за рахунок коштiв республiканського бюджету.
Стаття 14. Порядок розмiщення державного замовлення на
виконання робiт у капiтальному будiвництвi
1. Однiєю iз форм республiканських державних iнвестицiй є республiканське державне замовлення на виконання робiт у капiтальному будiвництвi.
2. Державне замовлення розмiщується, як правило, на конкурснiй основi з урахуванням економiчної вигiдностi цих замовлень для пiдприємств та органiзацiй.
3. Прийняття в експлуатацiю об'єктiв республiканського державного замовлення провадиться в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 15. Державна експертиза iнвестицiй
1. Республiканськi, мiждержавнi та регiональнi iнвестицiйнi проекти i програми, що реалiзуються за рахунок бюджетних i позабюджетних коштiв, пiдлягають обов'язковiй державнiй експертизi.
Iнвестицiї за рахунок iнших джерел пiдлягають державнiй експертизi у питаннях додержання екологiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог. Державна експертиза iнвестицiй здiйснюється в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
2. У разi необхiдностi експертиза окремих iнвестицiйних проектiв i програм може здiйснюватись експертними комiсiями, створюваними Верховною Радою України.
 
Стаття 16. Регулювання iнвестицiйної дiяльностi Верховною
Радою Кримської АРСР та мiсцевими
Радами народних депутатiв
Верховна Рада Кримської АРСР та мiсцевi Ради народних депутатiв у межах своїх повноважень здiйснюють регулювання iнвестицiйної дiяльностi на своїй територiї, в тому числi шляхом погодження питань про створення виробничих i соцiальних об'єктiв, використання природних ресурсiв суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi. (змiнено згiдно закону N 1995-12)
Стаття 17. Цiноутворення в iнвестицiйнiй дiяльностi
Вартiсть продукцiї, робiт i послуг у процесi iнвестицiйної дiяльностi визначається за вiльними цiнами i тарифами, в тому числi за пiдсумками конкурсiв (торгiв), а у випадках, передбачених законодавчими актами, за державними фiксованими та регульованими цiнами i тарифами.
Цiни у будiвництвi визначаються з використанням державних кошторисних норм i цiн, що рекомендуються.
 
IV. ГАРАНТIЇ ПРАВ СУБ'ЄКТIВ IНВЕСТИЦIЙНОЇ
ДIЯЛЬНОСТI I ЗАХИСТ IНВЕСТИЦIЙ
Стаття 18. Гарантiї прав суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi
1. Держава гарантує стабiльнiсть умов здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, додержання прав i законних iнтересiв її суб'єктiв.
Умови договорiв, укладених мiж суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, зберiгають свою чиннiсть на весь строк дiї цих договорiв i у випадках, коли пiсля їх укладення законодавством встановлено умови, що погiршують становище суб'єктiв або обмежують їх права, якщо вони не дiйшли згоди про змiну умов договору.
2. Державнi органи та їх посадовi особи мають права втручатися в дiяльнiсть суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi, крiм випадкiв, коли таке втручання допускається чинним законодавством i здiйснюється в межах компетенцiї цих органiв та посадових осiб.
Нiхто не має права обмежувати права iнвесторiв у виборi об'єктiв iнвестування, за винятком випадкiв, передбачених цим Законом.
У разi прийняття державними або iншими органами актiв, що порушують права iнвесторiв i учасникiв iнвестицiйної дiяльностi, збитки, завданi суб'єктами iнвестицiйної дiяльностi, пiдлягають вiдшкодуванню у повному обсязi цими органами. Спори про вiдшкодування збиткiв розв'язуються судом або арбiтражним судом вiдповiдно до їх компетенцiї.
Стаття 19. Захист iнвестицiй
1. Держава гарантує захист iнвестицiй незалежно вiд форм власностi, а також iноземних iнвестицiй. Захист iнвестицiй забезпечується законодавством України, а також договорами України iз iноземними державами. Iнвесторам, у тому числi iноземним, забезпечується рiвноправний режим, що виключає застосування заходiв дискримiнацiйного характеру, якi могли б перешкодити управлiнню iнвестицiями, їх використанню та лiквiдацiї, а також передбачаються умови i порядок вивозу вкладених цiнностей i результатiв iнвестицiй.
2. Iнвестицiї не можуть бути безоплатно нацiоналiзованi, реквiзованi або до них не можуть бути застосованi заходи, тотожнi за наслiдками. Такi заходи можуть застосовуватися лише на основi законодавчих актiв України з вiдшкодуванням iнвестору в повному обсязi збиткiв, заподiяних у зв'язку з припиненням iнвестицiйної дiяльностi. Порядок вiдшкодування збиткiв iнвестору визначається в зазначених актах.
Внесенi або придбанi iнвестором цiльовi банкiвськi вклади, акцiї та iншi цiннi папери, платежi за набуте майно або за оренднi права у разi вилучення вiдповiдно до законодавчих актiв України вiдшкодовуються iнвесторам, за винятком сум, що виявилися використаними або втраченими в результатi дiй самих iнвесторiв або вчинених за їх участю.
3. Спори, що виникають в результатi здiйснення iнвестицiйної дiяльностi, розглядаються вiдповiдно судом, арбiтражним судом або третейським судом.
4. Iнвестицiї можуть, а у випадках, передбачених законодавством, мають бути застрахованi.
Стаття 20. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв iнвестицiйної
дiяльностi
При недодержаннi договiрних зобов'язань суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi несуть майнову та iншу вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством України i укладеними договорами.
Сплата штрафiв i неустойок за порушення умов договорiв, а також вiдшкодування завданих збиткiв не звiльняють винну сторону вiд виконання забов'язань, якщо iнше не передбачено законом або договором.
Стаття 21. Умови припинення iнвестицiйної дiяльностi
Зупинення або припинення iнвестицiйної дiяльностi провадиться за рiшенням:
iнвесторiв, при цьому iнвестори вiдшкодовують збитки учасникам iнвестицiйної дiяльностi;
правомочного державного органу.
Рiшення державного органу про зупинення або припинення iнвестицiйної дiяльностi може бути прийнято з таких причин:
якщо її продовження може призвести до порушення встановлених законодавством санiтарно-гiгiєнiчних, архiтектурних, екологiчних та iнших норм, прав та iнтересiв громадян, юридичних осiб i держави, що охороняються законом;
оголошення в установленому законом порядку iнвестора банкрутом внаслiдок неплатоспроможностi;
стихiйного лиха;
запровадження надзвичайного стану.
Стаття 22. Мiжнароднi договори
Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в законодавствi про iнвестицiйну дiяльнiсть України, то застосовуються правила мiжнародного договору.
Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1560-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Последние новости
18.04.201218.04.201229.11.2010
ГК «МИР ПОТОЛКОВ» вышла в финал конкурса «Строительный сайт 2010»


З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Свежие статьи
18.04.201226.10.2010
Сборно-щитовая сауна: утром решили попариться - уже вечером у Вас своя личная парная.


30.06.2010
Установка автоматических ворот


З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Погода в Киеве


Погода в других городах Украины

         Хостинг MiroHost.net
e-mail: inf@remontik.com.ua
Каталог ссылок RuList.info